Vedtægter for Ballerup Wildhorse Linedancers
 

 

§1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er ”Ballerup Wildhorse Linedancers”.

Hjemsted er Ballerup Kommune.

§2 Formål
Klubbens formål er at fremme kendskabet til, samt interessen og muligheden for at danse linedance og Country Western Dance, for herigennem at skabe livsglæde og højt humør, samt udbygning af socialt samvær for medlemmer og gæster.

§3 Optagelse af medlemmer
Personer optages som medlemmer af klubben så snart kontingentet er betalt.

Der er ingen aldersbegrænsning.

§4 Udmeldelse af medlemmer
Medlemmer kan udmelde sig skriftligt uden varsel.

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§5 Regnskab
Klubbens regnskab følger kalenderåret.
Alle udgifts- og indtægtsbilag skal afleveres til kassereren senest 14 dage efter udlæg/indtægt.
Bestyrelsen skal sørge for at alle oplysninger er tilgængelige for revisor til enhver tid.
Konti i pengeinstitutter noteres i klubbens navn.
Af et eventuelt overskud kan intet udloddes til medlemmerne.


§6 Sæson og kontingent
Den faste sæson regnes normalt fra 1/9 – 31/12 og 1/1 – 15/5, (undtagen skoleferier og helligdage)
Kontingent og sæson fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet betales for et helt eller halvt år ad gangen. Betaling for 1. halvår er senest den 10. september og for 2. halvår senest den 10. januar. Beløbet indbetales på foreningens bankkonto.

Hvis bestyrelsen beslutter, at hæve kontingentet 2. halvår, skal medlemmerne have skriftligt besked senest den 1/12.

§7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle dens anliggender.

En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer – jf. dog §8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og indvarsles med minimum 4 ugers varsel via udsendelse af indbydelse til alle medlemmer pr. e-mail og kan afhentes i klubben på danseaftener i den førstkommende uge efter.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:
- Valg af dirigent og stemmetællere
- Formanden fremlægger beretningen
- Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

- Godkendelse af klubbens reviderede regnskab
- Godkendelse af klubben budget
- Indkomne forslag

- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af 1-2 suppleanter for bestyrelsen
- Valg af revisor
- Valg af revisorsuppleant
- Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indleveret skriftligt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
Regnskab/budget samt evt. indkomne forslag vil blive udsendt pr. e-mail samt lagt i klubben 2 uger før generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen senest 1 uge før.

Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af formand, dirigent og sekretær og indsættes i protokollen.

§8 Stemmeafgivelse på generalforsamlingen
Stemmeret på generalforsamlingen opnås kun såfremt kontingent for 2. halvår er betalt.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

Gyldigt medlemskort skal medbringes og forevises på forlangende.

De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal – undtaget er dog afstemninger om ændringer af nærværende vedtægter jf. § 16 og 17. Alle afstemninger sker skriftligt, blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

§9 Valg af bestyrelse og revisor
Valgbar til bestyrelsen og som revisor er alle som er fyldt 18 år. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer skal være medlem af foreningen. Der må stemmes på en person til hver ledig plads i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Man kan godt vælges til en post uden at være til stede på generalforsamlingen, så længe der foreligger skriftlig fuldmagt.

På generalforsamlingen vælges for en 2-årig periode:

- Formand og sekretær i ulige år
- Næstformand, kasserer i lige år

Derudover vælges for en 1-årig periode:
- Bestyrelsesmedlem
- 1-2 Bestyrelsessuppleanter
- Revisor
- Revisorsuppleant 

§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen, 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

Forlangende fra medlemmerne skal være skriftligt og motiveret samt ledsaget af en dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som en ordinær generalforsamling.


§11 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1-2 suppleanter.
Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af sin valgperiode, indtræder 1 af suppleanterne for perioden indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsen er fremmødt.
Forslag er vedtaget når mere end halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for.
Ved stemmelighed tæller formandens eller stedfortræderens stemme dobbelt. Ved formandens fravær (forfald) indtræder næstformanden som stedfortræder.
Over såvel bestyrelsesmøder, som generalforsamlinger føres referat.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det findes nødvendigt, og skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger dette.


§12 Bestyrelsens arbejdsopgaver
Bestyrelsesmøder
Forvaltning af klubbens aktiver og forpligtelser
Medlemsregister
Repræsentation i andre organisationer
Samarbejde med andre foreninger/klubber
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige administration
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver


§13 Bemyndigelse og tegning
Bestyrelsen fører den fornødne kontrol og er ansvarlig for forvaltning af foreningens midler over for generalforsamlingen.
Økonomisk tegnes foreningen af formand og kasserer i forening.
Foreningen kan meddele prokura, dvs. at bestyrelsen kan give fuldmagt til en person med henblik på at varetage nærmere afgrænsede økonomiske dispositioner.


§14 Hæftelser og ansvar
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter alene med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingent forpligtelsen.
Bestyrelsen har ansvaret for at foreningen administreres efter gældende love og retningslinjer.


§15 Revision
Revisor skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisor har i øvrigt til en hver tid ret til at efterse beholdninger og bogholderi.

§16 Vedtægtsændringer
Til ændring af foreningens vedtægter (love) kræves mindst 2/3 flertal i forhold til afgivne stemmer.

§17 Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kræver mindst 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene nyttige formål i Ballerup kommune. Denne disposition afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

Ændringer gældende fra 17. marts 2019 

 
Ballerup Wildhorse Linedancers | Grantofteskolen Platanbuen 1 | 2750 Ballerup